Rok: 20.05.2019

JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA ZAVODA (m/ž)

Razpis delovnega mesta objavljen 19. 4. 2019

 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
POLJE 40
6310 IZOLA

Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola razpisuje prosto delovno mesto:

DIREKTOR ZAVODA (m/ž),  za mandatno dobo 4 let.

Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali medicinske smeri,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
  • poleg slovenskega, znanje italijanskega jezika,
  • znanje enega izmed svetovnih jezikov.

 

Direktor zavoda (m/ž) bo imenovan za mandatno dobo 4 let.

Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati priložiti program dela.

Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 30 dni od objave razpisa na naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola. Pisemske ovojnice prijav naj bodo opremljene z oznako »ne odpiraj-prijava na razpis DM direktor zavoda (m/ž)«. Pogodba o zaposlitvi se bo z izbranim kandidatom sklenila za določen čas 4 let, za obdobje izvrševanja funkcije direktorja zavoda (m/ž). Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni.