Rok: 20.02.2019 Zbiranje ponudb

(N 014/RN-19) Najem dveh videolaparoskopov za obdobje šest (6) mesecev

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Najem dveh videolaparoskopov za obdobje šest (6) mesecev

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Najem dveh videolaparoskopov za obdobje šest (6) mesecev«

Ocenjena vrednost naročila je 3.000,00 EUR brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 20.2.2019 do 10:00 ure.

Pričakovani rok plačila prvega obroka za najem aparata je 30 dni po prejemu računa, naslednjih 5 obrokov v zaporednih mesečnih intervalih.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 014/RN-19

Najem dveh videolaparoskopov za obdobje šest (6) mesecev

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .