Rok: 23.09.2017 Zbiranje ponudb

NAMERA ZA SKLENITEV KUPOPRODJNE POGODBE ( 6/2017-RN)

NAMERA ZA SKLENITEV KUPOPRODJNE POGODBE

  •  Objava na portalu SB Izola dne: 8.9.2017
  • Rok za oddajo ponudb dne: 23.9.2017 do 10:00 ure
  • Predviden datum odpiranja ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika: 23.9.2017

Skladno s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Splošna bolnišnica Izola objavlja namero za sklenitev kupoprodajne pogodbe, in sicer za odprodajo odpisane opreme v enoti prehrane ( seznam opreme v prilogi 1),  ki je v lasti SBI. Skupna vrednost  znaša 191,00 EUR brez DDV-ja.

Kupoprodajna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Splošne bolnišnice Izola.

Splošna bolnišnica Izola pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek prodaje in nakupa, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

Dodatne informacije so na voljo pri Veri Savić, tel.: 05/6606-892 ali mail: vera.savic@sb-izola.si .